Regulamin klubu | Play Golf Club

Regulamin klubu1. Play Golf Club działa przy spółce G24 Group sp. z o.o.

2. Play Golf Club jest klubem golfowym oraz członkiem Polskiego Związku Golfa i zobowiązał się do przestrzegania  statutu PZG.

3. Do członkostwa w Play Golf Club uprawnieni są wszyscy posiadacze minimum Zielonej Karty PZG. Członkostwo w Play Golf Club wiąże się automatycznie z członkostwem w PZG i posiadaniem odpowiedniej karty HCP.

4. W Play Golf Club wyróżnia się następujące członkostwa: Basic, Standard, Premium. Aktualna oferta dostępna na www.playgolfclub.pl.

5. Członkostwo w Play Golf Club 2021r. ważne jest do 31.12.2021r.

6. Zarząd Play Golf Club ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

7. Do wstąpienia w Poczet członków Play Golf Club wymagane jest:
a) Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.playgolfclub.pl przez system Golfbooking
b) Uiszczenie opłaty za wybrany rodzaj członkostwa
c) Potwierdzenie Zarządu Play Golf Club o przyjęciu w poczet członków klubu.

8. Członkowie Play Golf Club zobowiązani są do przestrzegania statutu PZG oraz zasad etykiety golfowej.

9. Członkowie Play Golf Club wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez G24 Group sp. z.o.o.

10. Karty Play Golf Club wydawane są w wersji elektronicznej i dostępne na kontach klubowiczów w systemie Golfbooking w zakładce "Moje konto".

11. Wykupione członkostwo jest imienne i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.

12. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

13. Członkowie Play Golf Club mają prawo do zniżek, rabatów oraz dostęp do specjalnych ofert do korzystania do których zachęcamy. Aktualna lista rabatów zniżek oraz dostępnych ofert wraz ze szczegółowym opisem dostępności zamieszczona jest na www.playgolfclub.pl.

14. W trakcie korzystania z obiektów golfowych partnerów Play Golf Club jego członkowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych obiektów oraz zasad etykiety golfowej.

15. Członkom Play Golf Club, którzy zmienili przynależność klubową, nie przysługują zniżki na ich byłych polach macierzystych.

16. Czas oczekiwania na pakiet startowy Play Golf Club, może wydłużyć się do 6 tygodni.