Regulamin klubu | Play Golf Club

Regulamin klubu1. Play Golf Club działa przy spółce G24 Group sp. z o.o.

2. Play Golf Club jest klubem golfowym oraz członkiem Polskiego Związku Golfa i zobowiązał się do przestrzegania  statutu PZG.

3. Do członkostwa w Play Golf Club uprawnieni są wszyscy posiadacze minimum Zielonej Karty PZG. Członkostwo w Play Golf Club wiąże się automatycznie z członkostwem w PZG i posiadaniem odpowiedniej karty HCP.

4. W Play Golf Club wyróżnia się następujące członkostwa: Junior, Premium, Firmowe. Aktualna oferta dostępna na www.playgolfclub.pl.

5. Członkostwo w Play Golf Club ważne jest do końca roku kalendarzowego, w którym zostało wydane.

6. Zarząd Play Golf Club ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

7. Do wstąpienia w Poczet członków Play Golf Club wymagane jest:
a) Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.playgolfclub.pl przez system Golfbooking
b) Uiszczenie opłaty za wybrany rodzaj członkostwa
c) Potwierdzenie Zarządu Play Golf Club o przyjęciu w poczet członków klubu.

8. Członkowie Play Golf Club zobowiązani są do przestrzegania statutu PZG oraz zasad etykiety golfowej.

9. Członkowie Play Golf Club wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez G24 Group sp. z.o.o.

10. Fakt utraty, zniszczenia bądź zagubienia karty członkowskiej Play Golf Club i/lub karty członkowskiej PZG należy niezwłocznie zgłosić do klubu Play Golf Club. Wydanie duplikatu karty/kart wiąże się z dodatkową opłatą operacyjną w wysokości 50 zł za kartę.

11. Wykupione członkostwo jest imienne i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.

12. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

13. Członkowie Play Golf Club mają prawo do zniżek, rabatów oraz dostęp do specjalnych ofert do korzystania do których zachęcamy. Aktualna lista rabatów zniżek oraz dostępnych ofert wraz ze szczegółowym opisem dostępności zamieszczona jest na www.playgolfclub.pl.

14. W trakcie korzystania z obiektów golfowych partnerów Play Golf Club jego członkowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych obiektów oraz zasad etykiety golfowej.

15. Członkom Play Golf Club, którzy zmienili przynależność klubową, nie przysługują zniżki na ich byłych polach macierzystych.

16. Członkostwo Young przysługuje osobom poniżej 25 roku życia.

17. Czas oczekiwania na pakiet startowy Play Golf Club Premium, może wydłużyć się do 8 tygodni.